Muddrande och sandsugning

Muddringar görs exempelvis för att öppna upp vikar för att förbättra framkomligheten för båtar, men muddring kan också göras i syfte att restaurera vattenmiljöer för fiskar och andra vattenlevande organismer genom att öppna upp igenvuxna vandringsleder för fisk eller avlägsna sediment lager med höga halter av gifter eller näringsämnen.

Bild: Muddring av havsbotten

Där muddring sker slås till en början levande organismer i muddermassorna ut helt, och i värsta fall kan återkoloniseringen av växter och djur utebli helt och hållet. Om muddermassan dumpas på en annan plats i havet orsakar den skada även där eftersom den täcker över den livsmiljön. Massan kan också innehålla gifter och kemikalier som vid muddringen kommer i omlopp. Därför är det viktigt att placeringen av muddermassorna sker på en lämplig plats.

Sand och grus utvinns från sand- eller grusbottnar till havs för att användas som material vid vägbyggen, glastillverkning m.m. Sandsugning orsakar skada genom att den påverkar organismer som lever på botten eller i bottnarna, såsom undervattensväxter och bottenlevande arter. Ingreppet kan även orsaka erosion av de utsatta bottnarna.

Källor

Lundberg, C. et al (2012). Undervattensmiljö i Norra Östersjön – Viktigt att tänka på vid havsnära planering. Närings-, trafik- och miljöcentralen, Helsingfors.