Miljögifter

Miljögifter, såsom giftiga organiska ämnen, tungmetaller och radioaktiva ämnen, orsakas främst av mänsklig aktivitet. Anledningen till att miljögifter är så farliga är att de är varaktiga och lätt tas upp av levande organismer. Gifterna lagras i organismen och ju högre upp i näringskedjan, desto högre blir därför koncentration av gifter, vilket leder till att stora rovdjur som sälar och havsörnar kan ha mycket höga halter av gifter. Detta kallas även bioackumulering. Gifterna som lagras i organismerna kan ha negativa effekter på fortplantning, utveckling och orsaka sjukdomar. Exempel på miljögifter är; bly, kvicksilver, DDT och Tributyltenn (TBT).

Bild: En ackumulator som dumpats på havsbottnen

Källor

Lundberg, C. et al (2012). Undervattensmiljö i Norra Östersjön – Viktigt att tänka på vid havsnära planering. Närings-, trafik- och miljöcentralen, Helsingfors.

Sedin, A (2002). Miljööversikt – Havets tillstånd i Kvarkenområdet. Kvarken miljö, Vasa.