Klimatförändring

Huvudorsaken till klimatförändringarna anses, enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), vara utsläppen av växthusgas genom mänsklig verksamhet, där användningen av fossila bränslen och utplåningen av jordens skogar anses vara de viktigaste utsläppskällorna. Enligt IPCC:s dystraste scenario kommer jordens temperatur att stiga med 4 grader före år 2100, medan det mest optimistiska scenariot visar på en temperaturökning på 2 grader. Uppvärmningen av klimatet tros vara snabbare i Finland och andra områden i norr, i jämförelse med jordens sydligare delar. I Finland kommer vinterklimatet att värmas upp mer än sommarklimatet, vilket innebär vintrar med mindre snö, men mer nederbörd vilket kan orsaka en ökad mängd översvämningar.

Bild 1: Vinter i Kvarkens skärgård

Bild 2: Översvämning i Helsingfors

Klimatförändringar har inverkan på både salthalten och vattentemperaturen i Kvarken. Förändringar i vindmönster orsakade av klimatförändringar minskar inflödet av saltvatten i Kvarken, medan den ökande temperaturen även ökar vattentemperaturen i området, vilket kan ha katastrofala följder för många av våra marina arter. Några viktiga nyckelarter som hotas att försvinna är blåmusslan (Mytilus sp. edulis) och blåstången (Fucus vesiculosus), vilket antagligen skulle rubba hela ekosystemet i Kvarken. Vidare ökar sannolikheten att Kvarken området invaderas av främmande arter när vattentemperaturen stiger eftersom ekosystemet då blir mer passande även för andra arter.

Källor

Lundberg, C. et al (2012). Undervattensmiljö i Norra Östersjön – Viktigt att tänka på vid havsnära planering. Närings-, trafik- och miljöcentralen, Helsingfors.

Putkuri, E., Lindholm, M. & Lyytimäki, J. (red.) (2008). Finland - Miljöns tillstånd 2008. Finlands miljöcentral (SYKE), Helsingfors.