Introduktion av nya arter

Nya arter har introducerats till Kvarken både avsiktligt och oavsiktligt, dessa kan ha negativa effekter på ekosystemet eftersom den nya arten kan konkurrera ut de redan existerande arterna, eller sprida sjukdomar eller parasiter. Ett exempel på en art som i framtiden kan komma att ha negativ inverkan på ekosystemet är vandringsmusslan (Dreissena polymorpha), som kan försvåra andra arters möjligheter till näringsupptag och utrymme genom att sprida sig i stora kolonier. Men det finns även arter som har positiva effekter på ekosystemet. Ett exempel är den amerikanska havsborstmasken (Marenzelleria) som kan motverka övergödning genom att öka syresättningen av bottensediment genom sitt grävande.

Bild: Vandringsmussla (Dreissena polymorpha)

Källor

Lundberg, C. et al (2012). Undervattensmiljö i Norra Östersjön – Viktigt att tänka på vid havsnära planering. Närings-, trafik- och miljöcentralen, Helsingfors.