Försurning

Försurning orsakas av att svavelrika jordar vid kusten kommer i kontakt med syre och då bildar svaveldioxid som sedan läcker ut i havet via vattendragen. Landhöjningen är en naturlig orsak till att detta sker, men effekten förstärks av jord-och skogsbruk när marken dräneras genom dikning. När surhetsgraden i vattnet sjunker påverkas växt- och djurliv negativt. Den negativa effekten blir än större när försurningen kombineras med höga halter av metaller.


Bild 1: Försurad botten orsakad av svavelbakterier


Bild 2: Havsbotten påverkad av svavel

Källor

Sedin, A (2002). Miljööversikt – Havets tillstånd i Kvarkenområdet. Kvarken miljö, Vasa.