Fisk

I Kvarkens skärgård finns många grunda fjärdar och skyddade vikar, vilka är viktiga för flera fiskarter. Totalt förekommer ca 40-50 fiskarter i området. Flador och glon fungerar som ”barnkammare” åt abborre, mört och gädda. Siken trivs lite längre ut från kusten i kallare vatten, detsamma gäller havsöring. Strömming är den vanligaste havslevande arten och nors är en av de viktigaste födofiskarna för andra fiskarter. Sydligare arter som sarv  och färna, är ovanliga eller saknas helt i Kvarken, andra har sina nordligare utbredningsområden här, t.ex. tångsnälla och tobiskung.

Bild 1: Fiskar tar sig ofta till flador för att leka.

Bild 2: Gädda (Esox lucius)

Men den största rariteten i Kvarkens skärgård är nog den akut utrotningshotade havslekande harren. Harren trivs i allmänhet i klara och syrerika älvar, strömmar och sjöar, men de harrar som finns i Kvarken leker i det bräckta havsvattnet. Havslekande harr förekommer så vitt man vet inte någon annanstans i världen. Den är därför en endemisk art för området. I dagens läge finns det väldigt få harrar kvar i Kvarkens skärgård, och en möjlig orsak kan vara den försämrade vattenkvaliteten i området.

I djupare och kallare vatten lever hornsimpa, en av ishavsrelikterna i Kvarken. Reliktarter har ursprungligen kommit från andra hav, men blivit isolerade i Östersjön efter istiden på grund av landhöjningen. Hornsimpan är en bottenlevande fiskart som kan leva både i söt- och saltvatten. Den äter i huvudsak ishavsgråsugga, en annan reliktart för Kvarken.

Bild 3: Hornsimpa (Myoxocephalus quadricornis)

Källor:

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vasa

Ollqvist S. 2005. Skötsel- och användningsplan för Mickelsörarna-Rödgrynnorna. Västra Finlands miljöcentrals duplikat 121/2005. Forststyrelsen, Vasa

Rassi P., Hyväringen E., Juslén A., Mannerkoski l. 2010. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Miljöministeriet och Finlands miljöcentral, Helsingfors

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vasa

Ruotsalainen E. 2011. Utredning gällande behovet av skötselplan för havslekande harr i Kvarken. Fiskgruppen, Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral.

Skau T., Berglund J., Hudd R. 2007. Harrleken. (www-dokument). www.harrleken.nu (besöksdatum 19.10.2012)