Skogar

Den skog som man ser i Kvarkens skärgård är en s.k. primärskog. Den är väldigt speciell eftersom man endast hittar den här typen av skog på några få ställen i världen! Det är den första skog som någonsin vuxit på landmassorna efter att de har höjts upp från havet. Därför är den också globalt sett en väldigt unik naturtyp med högt naturvärde.

Bild 1: På Stora Segelsören kan man tydligt se de olika stadierna i primärsuccessionen. Närmast stranden finns ett buskskikt, som övergår i lövskog. På de högsta ställena mot mitten av ön börjar granen bli alltmer vanlig.

Mindre buskar är det första steget i primärsuccessionssskogen. Hit hör bl.a. havtornsbuskagen, som ofta påträffas i övre delen av stranden där det är öppet och de får mycket solljus. Tillsammans med havtorn växer ofta hallon, vide, vinbär och högre gräs.

Lite längre från stranden övergår buskagen i en gråal- eller klibbalbård. I de här ljusa strandlundarna är fältskiktet frodigt, där rödblära, älggräs, gräs och andra blommande örtartade växter trivs.

Bild 2: Frodig strandlund, Slåttskär.

Ovanför albältet börjar björkar bli en allt vanligare syn. Ofta växer det också rönn, al, hägg, en och asp i de här björkskogarna. Granen, som kommer in i nästa steg av successionen, börjar också sakta men säkert rota sig bland lövträden. I många fall kan björkskogen saknas helt och en gran- eller blandskog breder ut sig genast ovanför albården. Det sista stadiet i primärsuccessionsskogen är tät barrskog. Gamla björkar, aspdungar och döda alar hör också hit. Riktigt gamla skogar är ovanligt i Kvarkens skärgård eftersom själva landmassorna ovanför vattenytan historiskt sett ännu är rätt så unga. Men där man kan hitta gamla och murkna träd, förekommer också ofta många hotade och sällsynta insekter och svampar.

Källor:

Airaksinen O., Karttunen K. (red.), 1999. Natura 2000 handbok över de finska naturtyperna, svensk översättning (Åhman M. och Stenberg M.) av den finska utgåvan Natura 2000 – luontotyyppiopas, Finlands miljöcentral, Ympäristöopas 46, 194 s. 2001.

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vasa

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vasa