Tvärställda moränryggar av Ribbed-typ

Ribbed-moränerna, eller Rogen-moräner, är en typ av moränbacklandskap som karakteriseras av oregelbundna ryggar i stort sett vinkelrätt mot isens rörelseriktining. Moräner av Ribbed-typ är huvudsakligen äldre än det senare avsmältningsskedet. De består oftast av bottenmorän eller lodgement till och har uppkommit under inlandsisen, troligen i samma zon som drumlinerna. Moränryggar av Ribbed-typ förekommer på Valsörarna, Mickelsörarna och Köklot.

Valsörarna

Bild 1: Ribbed moräner, Valsörarna.

Tvärställda bottenmoräner av Ribbed-typ och drumliner bildades under inlandsisen ca 200-700 km innanför isranden för 12 000 -11 000 år sedan. Då fylldes Bottenvikenområdet av stora islober och isrörelseriktningen var ungefär syd-sydost, vilket bekräftas av räfflorna och drumlinernas riktning.

Moränbacklandskap

Termen moränbacklandskap används för att beskriva alla slag av kullformade moräner. Skärningar i dessa och dokumentering av sektionerna ger underlag för en mera detaljerad indelning.

Bild 2: Ribbed moräners uppkomst

Moränbacklandskap förekommer vanligen i dalar och på låglänta marker. Kullarna och små ryggar i olika riktning är oregelbundna, vanligen 5-20 m höga, och de bildar ett mosaikmönster där de omges av sjöar, tjärnar och torvmarker. I Kvarkens skärgård har de avsatts under den smältande och uttunnade iskanten. De består vanligen av grovkornig morän. Största delen av moränbackformerna har avsatts under den senaste isavsmältningens slutskede. Ibland kan mönstret efter sprickor och öppningar vid iskanten skönjas i kullarnas relief.

Ett slående fenomen i Kvarkens skärgård är de blockrika moränmarkerna. Några av blocken är stora flyttblock, som transporterats av inlandsisen eller av enskilda flytande isberg i Ancylussjön. Granitbergarter är benägna till kubisk uppspjälkning. Inlandsisen sliter då lätt sönder stora block och flyttblock från berggrunden. Denna blockrika moränterräng representerar de yngsta moränavlagringarna och moränerna inom området.

Källor: Världsarv i samverkan 63°N, Botnia-Atlanticas utbildningsmaterial.