Drumliner

Drumliner är långsmala moränavlagringar som skapats under isen. Drumliner ligger utsträckta i isens rörelseriktning och de uppträder ofta i svärmar. De är ofta några hundra meter långa och 5-10 meter höga.

En närbesläktad moränformation är flutings, som är mindre än drumliner men ligger i samma riktning. Både drumliner och flutings förekommer i Vasa skärgård och i Västerbotten men de saknas i Höga Kustenområdet.

Drumlinerna kan bestå helt och hållet av morän eller ha en kärna av berg. De har bildats under isen genom erosion, transport och avlagring av moränmaterial. Formationens längd avspeglar isens rörelsehastighet.

Drumliner
Drumliner

Bild: Drumliners uppkomst

Drumliner har en valryggsform och precis som hällar en stötsida och en läsida, men där stötsidan i motsats till rundhällarna är den kortare som vetter mot isens rörelseriktning. Läsidan är mer långsmal. Genom att studera formen på en drumlin kan man alltså avgöra isens rörelseriktning.

Källa: Världsarv i samverkan 63°N, Botnia-Atlantica