Kvarkens världsarvsdelegation

Förvaltningen av Kvarkens världsarv koordineras av Forststyrelsen, Österbottens naturtjänster. Världsarvsdelegationens uppgift är att samordna och koordinera berörda myndigheters, kommuners, organisationers, markägares och lokalbefolkningens verksamhet, som berör skötseln och synliggörandet av världsarvet.

Delegationens uppgifter

1) Göra en utvecklingsstrategi och dess handlingsplan för världsarvet.
2) Följa med och främja utvecklingsstrategins förverkligande.
3) Upprätthålla och främja kontakter och samarbete med Höga Kusten och andra nordiska världsarv.
4) Synliggöra Kvarkens världsarv regionalt, nationellt och internationellt.
5) Komma överens om arbetsfördelningen mellan de olika aktörerna till exempel genom att tillsätta arbetsgrupper.
6) Följa med den geologiska, ekologiska, ekonomiska och sociala utvecklingen.
7) Se till att avsiktsförklaringen för området efterlevs av både myndigheter, företagare, markägare och invånare.

Delegationens medlemmar

Världsarvsdelegationens ordförande är Ralf Degerlund från Björköby delägarlag och sekreterare är Kari Hallantie  från Forststyrelsen. Totalt har Kvarkens världsarvsdelegation 26 medlemmar från olika organisationer.

Delegationen har tillsatt flera arbetsgrupper, som arbetar med bland annat marknadsföring, infrastruktur, markanvändning och samarbetet med Höga Kusten.

Arbetsutskott

Världsarvsdelegationens arbetsutskott består av världarvskoordinatorn och delegationens ordförande, utskottet förbereder ärendena för delegationen och kallar relevanta sakkunniga till sina möten beroende på ärenden.