Kvarkens världsarvsdelegation

Förvaltningen av Kvarkens världsarv koordineras av Forststyrelsen, Österbottens naturtjänster. Världsarvsdelegationens uppgift är att samordna och koordinera berörda myndigheters, kommuners, organisationers, markägares och lokalbefolkningens verksamhet, som berör skötseln och synliggörandet av världsarvet.

Delegationens uppgifter

1) Göra en förvaltnings- och utvecklingsplan.
2) Följa med och främja förvaltnings- och utvecklingsplanens förverkligande.
3) Upprätthålla och främja kontakter och samarbetet med Höga Kusten och andra nordiska världsarv.
4) Synliggöra Kvarkens världsarv regionalt, nationellt och internationellt.
5) Komma överens om arbetsfördelningen mellan de olika aktörerna till exempel genom att tillsätta arbetsgrupper.
6) Följa med den geologiska, ekologiska, ekonomiska och sociala utvecklingen.
7) Se till att avsiktsförklaringen för området efterlevs av både myndigheter, företagare, markägare och invånare.

 Delegationens medlemmar

Världsarvsdelegationens ordförande är Ralf Degerlund från Björköby delägarlag och sekreterare är Tuija Waren från Forststyrelsen. Totalt har Kvarkens världsarvsdelegation 26 medlemmar från olika organisationer. Organisationerna och medlemmarnas namn finns bakom länken i högra marginalen.

Delegationen har tillsatt flera arbetsgrupper, som arbetar med bland annat marknadsföring, infrastruktur, markanvändning och samarbetet med Höga Kusten.

Sekretariat

Världsarvsdelegationen har ett sekretariat med personal från myndigheter med finansiellt ansvar för världsarvet. Sekretariatets uppgift är att bereda ärendena för världsarvsdelegationen.

Följande personer ingår i sekretariatet:

Rurik Ahlberg, Korsholms kommun (ordförande)
Ann Holm, Österbottens förbund
Leena Rinkineva-Kantola, Södra Österbottens NTM-central
Kari Hallantie, Forststyrelsen
Susanna Lindeman, Forststyrelsen
Tuija Waren, Forststyrelsen (sekreterare)
Christina Båssar, Korsnäs kommun
Mats Brandt, Malax kommun
Veli-Matti Laitinen, Vasa stad
Mikko Ollikainen, Vörå kommun
Kenth Nedergård, Världsarvet i Kvarken rf
Ralf Degerlund, Björköby delägarlag